INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Użytkowniku– Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci we Wrocławiu i Jeleniej Górze:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Kazimierza Michalczyka 9, 53-633 Wrocław
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Janowska 51, 54-067 Wrocław
  • Punkt Zbierania Elektrośmieci ElektroEko, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
  • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wolności 161/163, 58-500 Jelenia Góra
  • Punkt Zbioru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ul. Jaworska 14, 59-420 Bolków
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz

Informacje o innych lokalnych punktach zbiórki zużytego sprzętu można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany
4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.