Polityka prywatności wraz z Polityką Cookies

SDR – IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(zwana w dalszej części SDR-IT)

Informacje wstępne

Z dniem 25 maja 2018 r. na terenie całej UE w życie weszły przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego w dalszej części : „RODO”). Z uwagi na powyższe w niniejszym dokumencie (zwanym w dalszej części: „Polityka”) przekazujemy Państwu m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także prawach z tym związanych.

Dane osobowe – co oznacza ich przetwarzanie?

Pod podjęciem dane osobowych rozumieć należy wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, na podstawie takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest zatem każda operacja na danych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze stron internetowych jest SDR-IT Sp. z o.o. z siedzibą 58-560 Jelenia Góra ul. Wojewódzka 13a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 777786, NIP: 6112800476, REGON: 38286846100000 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest pod następującym adresem poczty elektronicznej:rodo@sdr-it.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do SDR-IT, Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym, minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia usług na pożądanym poziomie. Dodatkowo jeśli zechcą Państwo skorzystać z usługi newsletter, dane przetwarzane będą również w realizacji tej usługi.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uzależniona jest od tego w jaki sposób następuje korzystanie ze stron internetowych należących do SDR-IT:

 • Jeżeli jedynie odwiedzają Państwo strony internetowe SDR-IT, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na zapewnieniu poprawnego działania stron internetowych SDR-IT;
 • jeśli zamawiają Państwo usługę newsletter, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, a następnie realizacja umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora usługi newsletter.

Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. Staramy się aby czas przetwarzania była najkrótszy z możliwych i zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku korzystania z usługi newsletter, przez okres korzystania z tej usługi.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, tylko w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim?

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie, gdy jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem i jest wymagane dla realizacji łączących Państwa z SDR-IT umów. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przekazywane są do następujących kategorii odbiorców: podmiotów przetwarzających dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotu świadczącego usługi hostingowe na rzecz SDR-IT, podmiotu odpowiedzialnego za wysyłkę newslettera jeżeli będzie inny niż SDR-IT, kontrahentom SDR-IT świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, naszym doradcom prawnym i podatkowym, a także podmiotom świadczącym usługi kurierskie. WAŻNE – Państwa dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do otrzymania informacji, czy przetwarzamy dane osobowe i w jaki sposób ;
 • prawo do sprostowania/zmiany danych osobowych czyli prawo poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych czyli prawo do wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy chcą Państwo abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem (iii) gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że SDR-IT nie potrzebuje już tych danych do własnych celów; (iv) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, ale SDR-IT musi zweryfikować czy w dalszym ciągu posiada nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych czyli prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeśli: (i) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (ii) wycofano zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a SDR-IT nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania; (iii) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a SDR-IT nie może się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych czyli prawo które przysługuje w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, wówczas gdy samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

Każdy z Państwa ma również prawo do :

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Pliki Cookiem – jak zarządzać plikami cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych SDR-IT. Pliki Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania ze stron internetowych poprzez zapamiętywanie preferencji użytkownika. Pliki Cookies pełnią różne funkcje. Przede wszystkim ułatwiają poruszanie się po stronach internetowych i przechowują informacje o Państwa preferencjach, po to by prezentować odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości usług oferowanych przez SDR-IT.

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies, zwanych „sesyjnymi” (session cookies) oraz „stałymi” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej. „Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, uzależniony od parametrów określających „czas życia” danego pliku cookie, lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności członków portali społecznościowych. Strony internetowe SDR-IT wykorzystują także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Snapchat, YouTube.

Przeglądarki internetowe z których Państwo korzystacie udostępniają informacje na temat tego w jaki sposób można odrzucić, usunąć lub zablokować Pliki Cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

(a) Google Chrome

(b) Internet Explorer

(c) Mozilla Firefox

(d) Safari

Usługa newsletter

SDR-IT udostępnia możliwość korzystania z usługi newsletter. Newsletter jest formą elektronicznego biuletynu wysyłanego cyklicznie i bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat SDR-IT, świadczonych przez firmę usług oraz innych wydarzeń związanych z działalnością firmy

Korzystanie z usługi newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne. Może zostać w każdym czasie odwołane. W tym celu należy skorzysta z linku znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub napisać odpowiednią wiadomość na adres: rodo@sdr-it.pl.

Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na:

 • nowe przepisy prawa,
 • nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,
 • najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

O zmianie polityki prywatności Administrator informuje za pośrednictwem Serwisu.

Jelenia Góra , dnia 20 czerwiec 2024 r.